RoSa

logo rosa bisUPDATE 27/05/2020: Vanaf 2 juni zal de RoSa-bibliotheek opnieuw geopend zijn, weliswaar enkel op afspraak en enkel voor het binnen brengen of ontlenen van boeken. Contacteer ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om een afspraak te maken. Dezelfde regeling zal gelden voor juli en augustus. Check regelmatig de informatie op de website en onze andere communicatiekanalen (Facebook, Twitter, Instagram) voor updates. Voor dringende vragen kan je terecht op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

RoSa jarigLees alles over RoSa's geschiedenis, van bij het rijpen van het idee in 1976 voor het opstarten van een documentatiecentrum, over de oprichting van RoSa en de belangrijkste mijlpalen, tot aan de verwezenlijkingen bij het verlaten van de twintigste eeuw.

Versie mei 2018

RoSa vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy.
We doen er dan ook alles aan om zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe ermee omgegaan wordt.

RoSa vzw handelt naar de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als RoSa vzw  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

RoSa vzw
Zennestraat 30
1000 Brussel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon : 02 511 56 22

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

Uw persoonsgegevens worden door RoSa vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

 • Ledenadministratie bibliotheek (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van RoSa vzw (uitvoering overeenkomst)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang)
 • Statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang) – hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel gepseudonimiseerd / geanonimiseerd

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum i.f.v.  gerichte communicatie
 • M.b.t waarborg en boetes: bedrag, bankrekeningnummer voor uitbetaling
 • Kopie identiteitskaart voor bewijs identiteit
 • Analytics: geografische en demografische gegevens, ip-adres

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • boekhouding en betalingen

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten (of zullen dat in de nabije toekomst doen) waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

RoSa vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Voor de bibliotheek bijvoorbeeld worden uw gegevens bewaard tot 5 jaar nadat u voor de laatste keer een boek geleend hebt. Voor nieuwsbrieven bewaren we uw gegevens tot u zich uitschrijft. Gegevens van bezoekers worden enkel bewaard voor anonieme statistieken die we aan de overheid rapporteren i.f.v. subsidies.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens RoSa vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren / anonimiseren waar mogelijk / nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt  het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.  

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkegen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.
U kan ons ook contacteren via de contactpagina op deze website.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

Wijziging privacyverklaring

RoSa vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Belangrijke aanpassingen zullen via de website of e-mail gecommuniceerd worden.

De terminologie waarmee over gender wordt gesproken, vind je hier op een rijtje met een woordje uitleg.

Directe (sekse)discriminatie 

Wanneer iemand minder gunstig behandeld omdat hij/zij man/vrouw is, spreekt men van directe sekse discriminatie.

Democratisch tekort 

Dat is een situatie die ontstaat wanneer een groep in de samenleving niet evenredig vertegenwoordigd is in de besluitvorming. Die groep, bijvoorbeeld werkende moeders, zal daardoor minder sterk kunnen doorwegen op het beleid dan dit volgens hun aantal zou moeten. Dat vermindert de democratische legitimiteit (geldigheid) van het beleid. Een andere naam voor die situatie is 'democratisch deficit'.

Ecofeminisme 

Ecofeministen leggen de link tussen de vrouwenbeweging en de ecologische beweging vanuit de overtuiging dat er een gelijkaardig principe in werking is bij de verwaarlozing van de aarde en onderdrukking van de vrouw. Zij stellen het dualisme natuur-cultuur in vraag en streven naar een harmoniemodel waarbij de nadruk wordt gelegd op de onderlinge verbondenheid van de elementen. Het ecofeminisme heeft vertakkingen naar het christenfeminisme waarbinnen het de vorm krijgt van reflectie over de zorg voor de aarde en de natuur als godsschepping, spiritualiteit (godinnencultus) en dierenrechtenactivisme.

Empowerment 

als individu of als groep meer macht verwerven om beslissingen te nemen en keuzes te maken, om zelf je problemen op te lossen en dingen te verwezenlijken of te veranderen. Empowerment houdt ook in dat je als individu of als groep meer toegang hebt tot en meer controle over de economische middelen (kapitaal, grond, ..), dat je meer kent en kunt (know-how) en meer macht hebt om het politieke en sociale beleid te beïnvloeden. 

Gelijkheidsdenken 

zijn de biologische verschillen tussen vrouwen en mannen van belang of niet? Feministische theoretici zijn het er niet over eens. Aanhangers van het gelijkheidsdenken zien geen verschillen die onoverkomelijk zijn: gelijkwaardigheid komt voort uit gelijkheid. Mannen en vrouwen zijn gelijk, ze hebben gelijke rechten en plichten. Eens alle discriminaties weggewerkt zijn, hebben vrouwen en mannen een gelijke uitgangspositie en staat niets hun gelijkwaardigheid nog in de weg. Zie ook verschildenken.

Gender 

Gender vs sekse 

Sekse = het biologisch geslacht: biologische verschillen tussen mannen en vrouwen.  Ze zijn universeel en (meestal) onveranderlijk.

Gender = het sociaal geslacht: de ideeën en verwachtingen rond ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’. Deze zijn sociaal en cultureel bepaald en worden voortdurend veranderd, verfijnd en bijgeschaafd.

Gender is een sociale constructie

Gender vestigt er de aandacht op dat biologische verschillen vaak vertaald worden in sociale ongelijkheid waardoor vrouwen en meisjes als een gevolg van stilzwijgende afspraken en normen, die op een bepaald moment, in een bepaalde samenleving worden gemaakt, in een ondergeschikte positie ten opzichte van mannen en jongens worden geduwd.

Gender speelt op drie niveaus:

1. Het is een onderdeel van je identiteit. Traditionele ideeën rond vrouwelijkheid en mannelijkheid spelen een rol bij je zelfbeeld en bij het beeld dat anderen van je hebben.

2. Gender is een vorm van sociale organisatie.
De man-vrouw tegenstelling geldt als ordeningsprincipe in onze samenleving.
3. Gender heeft een normerende functie.
Opvattingen rond mannen en vrouwen bepalen de manier waarop onze samenleving genormeerd is. Die traditionele opvattingen sluipen, vaak onbewust, binnen in de regelgeving, in beleidsmaatregelen, enz...

Gendergelijkheid 

= 'gender equality', niet 'gender equity'.(Vastgelegd in Peking Actieplatform 1995). Gendergelijkheid betekent dat de rechten, verantwoordelijkheden en de kansen van individuen niet afhangen van hun geslacht. Gelijkheid betekent niet 'hetzelfde zijn'. Gendergelijkheid houdt in dat de belangen, noden en ervaringen van vrouwen en mannen (die erg kunnen verschillen doordat de toegewezen rollen en verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen ook erg kunnen verschillen) evenveel gewicht krijgen bij het beleid en in de samenleving als geheel. 

Genderrollen  

verwijst naar het geheel van sociale rollen (incl. familiale rol, beroep, activiteiten, uiterlijk, gedrag,...) die als sociaal gepast en gangbaar worden beschouwd voor individuen van een specifieke sekse (man of vrouw) in een specifieke cultuur. Deze genderrollen variëren tussen culturen en doorheen de tijd.  

Genitale verminking 

Bij meisjes en vrouwen, meestal uit Afrikaanse landen, wordt het geslachtsorgaan gedeeltelijk verwijderd en bijna helemaal dichtgemaakt. Het is een eeuwenoud gebruik dat de seksualiteit van vrouwen wil onderdrukken. De ingreep geeft problemen bij urineren, menstrueren en bevallen. Het brengt het leven van vrouwen in gevaar en is al in veel landen bij wet verboden.

Glazen Plafond 

De onzichtbare barrière waardoor vrouwen geen toegang hebben tot leidinggevende functies in bedrijven/organisaties waar mannen het voor het zeggen hebben.

Indirecte (sekse)discriminatie 

wanneer maatregelen, wetten, situaties die op het eerste gezicht neutraal zijn, een nadelig effect hebben op iemand vanwege haar of zijn geslacht.

Intersectionaliteit (of: kruispuntdenken) 

het feit dat de maatschappelijke positie van mensen en vormen van discriminatie worden bepaald door een combinatie van posities die we innemen in de samenleving, zoals gender, etniciteit en klasse. Deze posities beïnvloeden en versterken elkaar.

Mainstreaming 

Als het bestaande beleid op àlle domeinen rekening houdt met genderverschillen of met andere verschillen doet het aan mainstreaming. Niet alleen het ministerie van emancipatie of gelijke kansen houdt zich dan bezig met het bevorderen van gelijke kansen. Alle ministeries moeten in hun beleid gelijke kansen bevorderen. Dat betekent dat ze niet alleen directe, maar ook indirecte discriminatie moeten opsporen en/of tegengaan in de maatregelen die ze treffen.

Paritaire democratie 

is de evenwichtige samenstelling van alle politieke besluitorganen. Een evenwichtige samenstelling wat vrouwen en mannen betreft is een weergave van de verhouding in de samenleving: de helft vrouwen en de helft mannen. In België zijn de laatste jaren enkele wetten gestemd die het bereiken van de paritaire democratie moeten versnellen via quota's. Die quota's bepalen bijvoorbeeld hoeveel vrouwen er verplicht op een verkiezingslijst moeten staan of hoeveel vrouwen er minstens in bepaalde adviesraden moeten zitten. Die wetten zijn een voorbeeld van positieve discriminatie.

Patriarchaat 

Patriarchaat gaat over macht en dominantie. Kortweg bedoelt men met het patriarchaat een samenleving waar mannen het voor het zeggen hebben.
Een patriarchaal georganiseerde maatschappij impliceert dat mannen machtsposities innemen in alle belangrijke instellingen van de maatschappij en dat vrouwen geen toegang hebben tot diezelfde machtsposities. Dit betekent niet dat vrouwen geen macht hebben of geen rechten, het betekent enkel dat ze minder macht en rechten hebben dan mannen.
Om de meer verborgen patriachale tactieken die dit mogelijk maken te ontmaskeren, gebruikt men het begrip gender.
Om die ongelijke machtsverhoudingen recht te trekken doet men aan mainstreaming en benadrukken feministen het belang van gelijke kansen.

Privé-openbaar debat 

Door een historisch gegroeide tegenstelling tussen het private en het openbare of publieke leven in onze samenleving, worden feitelijke ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in stand gehouden. In onze Westerse burgerlijke samenleving bestaat die tegenstelling sinds de 19e eeuw. Tot het publieke leven behoren politiek, economie, cultuur. Het private leven is het domein van de zorg, de opvoeding, de huishoudelijke taken. Lange tijd was die scheiding strikt geslachtsgebonden: de werknemer-man tegenover de huishoudster-zorgende vrouw. Dat zogenaamde kostwinnersmodel begon af te takelen doordat vrouwen in de tweede helft van de twintigste eeuw meer en meer buitenshuis gingen werken en dus ook deelnamen aan het openbare leven. Toch is die scheiding niet volledig verdwenen en zorgt ze voor (feitelijke) ongelijkheden. Vrouwen kunnen niet op dezelfde manier deelnemen aan het openbare leven omdat zij nog altijd het leeuwendeel van de taken uit het private leven op zich nemen. Met andere woorden: vrouwen doen nog altijd de meeste huishoudelijke taken en hebben dus minder tijd vrij om zich waar te maken op de arbeidsmarkt, in de politiek, op alle domeinen van het openbare leven.

Positieve discriminatie 

beleidsmaatregelen die een achtergestelde groep uit de samenleving wil bevoordelen (vrouwen, etnische minderheden, enzovoort) en bestaande discriminaties wegwerken.

Reproductieve rechten 

het recht om in alle vrijheid te bepalen hoeveel kinderen je wil, wanneer je die wil, met welke tussenpozen, en of je wel kinderen wil. Het begrip houdt ook in dat iedereen recht heeft op respectvolle en volledige seksuele voorlichting, op betaalbare voorbehoedsmiddelen, op de vrijheid om een verantwoorde keuze te maken in verband met abortus  en om die in veilige omstandigheden te laten doen. Het betekent ook dat je recht hebt op veilig vrijen, zonder risico op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa, hiv/aids) en op goede medische begeleiding als je zwanger bent of gaat bevallen.

Rolpatronen 

gedragspatronen die verschillend zijn voor vrouwen en mannen.

Roldoorbreking 

het doorbreken van die traditionele taakverdeling (rolpatronen) tussen mannen en vrouwen.

Seksesegratie op de arbeidsmarkt 

op de arbeidsmarkt zijn vrouwen niet in alle beroepen en op alle functieniveau's even goed vertegenwoordigd. Horizontale segregatie betekent dat vrouwen een beperkter aantal beroepen uitoefenen dan mannen, verticale segregatie betekent dat er meer vrouwen aanwezig zijn in de lagere functieniveau's.

Soa 

een letterwoord voor : seksueel overdraagbare aandoeningen, een verzamelnaam voor besmettelijke ziekten die je kunt oplopen door seksueel contact. Meer uitleg

Socialisatie 

het leerproces waarbij maatschappelijke normen en waarden worden aangeleerd, ook rolpatronen en opvattingen over gender.

Verschildenken 

zijn de biologische verschillen tussen vrouwen en mannen van belang of niet? Feministische theoretici zijn het er niet over eens. Aanhangers van het verschildenken leggen de nadruk op de fundamentele verschillen tussen vrouwen en mannen. Aangezien die verschillen onveranderlijk zijn, dient het beleid rekening te houden met de verschillende behoeften van vrouwen en mannen. Vrouwen en mannen zijn dus niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Zie ook gelijkheidsdenken.

Opmerking

Meer termverklaring vind je in de uitgave van de EU Gelijke kansen in 100 woorden (RoSa exemplaarnummer V3/0228)